Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng trang web gwebsite,
Nếu không muốn xem video, xem hướng dẫn sử dụng bên dưới

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBSITE

4. Quản trị website

a. Theo dõi thống kê

Sau khi đăng nhập vào tài khoản quản trị. Chúng ta có thể theo dõi các thống kê hoạt động trên website tại giao diên Bảng tin. Bao gồm các thống kê về Số lượng người xem, các trang đã truy cập...

b. Quản lý tin tức

- Sau khi đăng nhập, click vào tin tức để vào giao diện quản trị tin tức.

- Thêm mới tin tức

+ Click vào nút tin tức để vào giao diện thêm mới Tin tức

+ Trong giao diện thêm mới tin tức, chỉnh sửa các nội dung bao gồm: tiêu đề, nội dung, hình ảnh đại diện và chọn Loại tin tức (Ví dụ: Thiết kế nội thất). Click vào nút Đăng bài viết để thêm mới tin tức.

+ Click vào Thêm mới Loại tin tức để thêm mới một loại tin tức khác.

- Chỉnh sửa tin tức

+ Click vào tin tức cần chỉnh sửa để vào giao diện Chỉnh sửa tin tức và cập nhật các nội dung tương tự như Thêm mới tin tức.

- Xóa tin tức

+ Rê vào tin tức cần xóa và click vào Xóa tạm hoặc check chọn các tin tức cần xóa và chọnTác vụ Bỏ vào thùng rác để xóa nhiều tin tức

- Loại tin tức

+ Click vào menu Loại tin tức để vào giao diện quản lý Loại tin tức

+ Điền các thông tin về Tên, Loại tin tức cha, Mô tả, Chọn Banner hình ảnh (1440 x 550) và Click vào Thêm mới Loại tin tức để thêm mới Loại tin tức

+ Click chọn loại tin tức cần chỉnh sửa để vào giao diện chỉnh sửa Loại tin tức và cập nhật các thông tin về Tên, Loại tin tức cha, Mô tả và chọn Banner Hình ảnh (1440 x 550). Click cập nhật để cập nhật Loại tin tức.

+ Click Xóa ở Loại tin tức cần xóa hoặc check chọn nhiều Loại tin tức và thực hiện Tác vụ Xóa để xóa nhiều Loại Tin tức

b. Quản lý dịch vụ

- Sau khi đăng nhập, click vào tin tức để vào giao diện quản trị dịch vụ.

- Thêm mới dịch vụ

+ Click vào nút Thêm mới để vào giao diện thêm mới Dịch vụ

+ Trong giao diện thêm mới dịch vụ, chỉnh sửa các nội dung bao gồm: tiêu đề, nội dung, hình ảnh đại diện và chọn Loại dịch vụ (Ví dụ: Dịch vụ Thiết kế nội thất). Click vào nút Đăng bài viết để thêm mới dịch vụ.

+ Click vào Thêm mới Loại dịch vụ để thêm mới một loại dịch vụ khác.

- Chỉnh sửa dịch vụ

+ Click vào dịch vụ cần chỉnh sửa để vào giao diện Chỉnh sửa dịch vụ và cập nhật các nội dung tương tự như Thêm mới dịch vụ.

- Xóa dịch vụ

+ Rê vào dịch vụ cần xóa và click vào Xóa tạm hoặc check chọn các dịch vụ cần xóa và chọnTác vụ Bỏ vào thùng rác để xóa nhiều dịch vụ

- Loại dịch vụ

+ Click vào menu Loại dịch vụ để vào giao diện quản lý Loại dịch vụ

+ Điền các thông tin về Tên, Loại dịch vụ cha, Mô tả, Chọn Banner hình ảnh (1440 x 550) và Click vào Thêm mới Loại dịch vụ để thêm mới Loại dịch vụ

+ Click chọn loại dịch vụ cần chỉnh sửa để vào giao diện chỉnh sửa Loại dịch vụ và cập nhật các thông tin về Tên, Loại dịch vụ cha, Mô tả và chọn Banner Hình ảnh (1440 x 550). Click cập nhật để cập nhật Loại dịch vụ.

+ Click Xóa ở Loại dịch vụ cần xóa hoặc check chọn nhiều Loại dịch vụ và thực hiện Tác vụ Xóa để xóa nhiều Loại Dịch vụ

c. Quản lý hỏi đáp

- Sau khi đăng nhập, click vào hỏi đáp để vào giao diện quản trị hỏi đáp.

- Thêm mới hỏi đáp

+ Click vào nút thêm mới hỏi đáp để vào giao diện thêm mới hỏi đáp

+ Trong giao diện thêm mới hỏi đáp, chỉnh sửa các nội dung bao gồm: tiêu đề, nội dung, hình ảnh đại diện và chọn Loại hỏi đáp (Ví dụ: Thiết kế nội thất). Click vào nút Đăng bài viết để thêm mới hỏi đáp.

+ Click vào Thêm mới Loại hỏi đáp để thêm mới một loại hỏi đáp khác.

- Chỉnh sửa hỏi đáp

+ Click vào hỏi đáp cần chỉnh sửa để vào giao diện Chỉnh sửa hỏi đáp và cập nhật các nội dung tương tự như Thêm mới hỏi đáp.

- Xóa hỏi đáp

+ Rê vào hỏi đáp cần xóa và click vào Xóa tạm hoặc check chọn các hỏi đáp cần xóa và chọnTác vụ Bỏ vào thùng rác để xóa nhiều hỏi đáp

- Loại hỏi đáp

+ Click vào menu Loại hỏi đáp để vào giao diện quản lý Loại hỏi đáp

+ Điền các thông tin về Tên, Loại hỏi đáp cha, Mô tả, Chọn Banner hình ảnh (1440 x 550) và Click vào Thêm mới Loại hỏi đáp để thêm mới Loại hỏi đáp

+ Click chọn loại hỏi đáp cần chỉnh sửa để vào giao diện chỉnh sửa Loại hỏi đáp và cập nhật các thông tin về Tên, Loại hỏi đáp cha, Mô tả và chọn Banner Hình ảnh (1440 x 550). Click cập nhật để cập nhật Loại hỏi đáp.

+ Click Xóa ở Loại hỏi đáp cần xóa hoặc check chọn nhiều Loại hỏi đáp và thực hiện Tác vụ Xóa để xóa nhiều Loại hỏi đáp

d. Quản lý trang

- Sau khi đăng nhập, click vào trang để vào giao diện quản trị trang.

- Thêm mới trang

+ Click vào nút thêm mới trang để vào giao diện thêm mới trang

+ Trong giao diện thêm mới trang, chỉnh sửa các nội dung bao gồm: tiêu đề, nội dung. Click vào nút Đăng bài viết để thêm mới trang.

- Chỉnh sửa trang

+ Click vào trang cần chỉnh sửa để vào giao diện Chỉnh sửa trang và cập nhật các nội dung tương tự như Thêm mới trang.

- Xóa trang

+ Rê vào trang cần xóa và click vào Xóa tạm hoặc check chọn các trang cần xóa và chọn Tác vụ Bỏ vào thùng rác để xóa nhiều trang

+ Click clone hoặc chọn nhiều trang và thực hiện tác vụ Clone để nhân bản các trang đã chọn ra.

e. Quản lý Thư viện Media

- Click vào Thư viện trên menu để vào giao diện quản lý Thư viện media

- Click Tải lên để tải lên hình ảnh mới

- Click chọn nhiều để thực hiện thao tác chọn nhiều hình ảnh và click xóa để xóa hình ảnh đã chọn.

f. Quản lý Form Liên hệ

- Click vào Form Liên hệ trên menu để vào giao diện quản lý Form Liên hệ

- Click tạo form mới để vào giao diện tạo form liên hệ mới. Điền các nội dung Tên Form và nội dung Form, Cấu hình Mail. Chú ý, click vào phần editing from Template để xem hướng dẫn về các control trong nội dung form.

- Chọn form liên hệ cần chỉnh sửa và chỉnh sửa nội dung như tạo mới form liên hệ

- Click vào nút xóa ở từng form liên hệ hoặc chọn nhiều form liên hệ và thực hiện tác vụ Xóa để xóa nhiều form liên hệ

g. Quản lý sản phẩm

- Sau khi đăng nhập, click vào sản phẩm để vào giao diện quản trị sản phẩm.

- Thêm mới sản phẩm

+ Click vào nút sản phẩm để vào giao diện thêm mới sản phẩm

+ Trong giao diện thêm mới sản phẩm, chỉnh sửa các nội dung bao gồm: tiêu đề, nội dung, Giá sản phẩm, Ảnh sản phẩm, Album hình ảnh sản phẩm, và chọn Danh mục sản phẩm (Ví dụ: Bàn, ghế), Bộ sưu tập (Ví dụ: Carita Collection), Danh mục phòng (Ví dụ: Phòng bếp).

- Chỉnh sửa sản phẩm

+ Click vào sản phẩm cần chỉnh sửa để vào giao diện Chỉnh sửa sản phẩm và cập nhật các nội dung tương tự như Thêm mới sản phẩm.

- Xóa sản phẩm

+ Rê vào sản phẩm cần xóa và click vào Xóa tạm hoặc check chọn các sản phẩm cần xóa và chọn Tác vụ Bỏ vào thùng rác để xóa nhiều sản phẩm

- Danh mục sản phẩm

+ Click vào menu Danh mục sản phẩm để vào giao diện quản lý Danh mục sản phẩm

+ Điền các thông tin về Tên, Danh mục sản phẩm cha, Mô tả, Chọn Banner hình ảnh (1440 x 550) và gallery và Click vào Thêm mới Loại sản phẩm để thêm mới Loại sản phẩm

+ Click chọn Danh mục sản phẩm cần chỉnh sửa để vào giao diện chỉnh sửa Danh mục sản phẩm và cập nhật các thông tin về Tên, Danh mục sản phẩm cha, Mô tả và chọn Banner Hình ảnh (1440 x 550), gallery. Click cập nhật để cập nhật Danh mục sản phẩm.

+ Click Xóa ở Danh mục sản phẩm cần xóa hoặc check chọn nhiều Danh mục sản phẩm và thực hiện Tác vụ Xóa để xóa nhiều Danh mục sản phẩm

- Bộ sưu tập

+ Click vào menu Bộ sưu tập để vào giao diện quản lý Bộ sưu tập

+ Điền các thông tin về Tên, Bộ sưu tập cha, Mô tả, Chọn Banner hình ảnh (1440 x 550) và gallery và Click vào Thêm mới Loại sản phẩm để thêm mới Loại sản phẩm

+ Click chọn Bộ sưu tập cần chỉnh sửa để vào giao diện chỉnh sửa Bộ sưu tập và cập nhật các thông tin về Tên, Bộ sưu tập cha, Mô tả và chọn Banner Hình ảnh (1440 x 550), gallery. Click cập nhật để cập nhật Bộ sưu tập.

+ Click Xóa ở Bộ sưu tập cần xóa hoặc check chọn nhiều Bộ sưu tập và thực hiện Tác vụ Xóa để xóa nhiều Bộ sưu tập

- Danh mục phòng

+ Click vào menu Danh mục phòng để vào giao diện quản lý Danh mục phòng

+ Điền các thông tin về Tên, Danh mục phòng cha, Mô tả, Chọn Banner hình ảnh (1440 x 550) và gallery và Click vào Thêm mới Loại sản phẩm để thêm mới Loại sản phẩm

+ Click chọn Danh mục phòng cần chỉnh sửa để vào giao diện chỉnh sửa Danh mục phòng và cập nhật các thông tin về Tên, Danh mục phòng cha, Mô tả và chọn Banner Hình ảnh (1440 x 550), gallery. Click cập nhật để cập nhật Danh mục phòng.

+ Click Xóa ở Danh mục phòng cần xóa hoặc check chọn nhiều Danh mục phòng và thực hiện Tác vụ Xóa để xóa nhiều Danh mục phòng

Tài liệu hướng dẫn? Click here để tải về